مراسم تحلیف حسن روحانی ساعت 17 شنبه 14 مرداد

۹۶/۰۴/۲۵ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
ندای وحدت شماره ۲۲۳۹ ۹۶/۰۴/۲۵