مردم از نحوه برخورد دستگاهای دولتی راضی نیستند

۹۶/۰۵/۰۹ شماره 2250 ۲۲۵۱
شماره 2250 ۲۲۵۱
ندای وحدت شماره ۲۲۵۱ ۹۶/۰۵/۰۹