مردم با مقاوم سازی منازل مسکونی در مقابل زلزله سازگار شوند

۹۶/۱۰/۰۳ شماره 95 ۹۵
شماره 95 ۹۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۹۵ ۹۶/۱۰/۰۳