مردم به لیست های خلق الساعه رای ندهند

۹۶/۰۲/۱۲ شماره 61 ۶۱
شماره 61 ۶۱
فردای کرمان شماره ۶۱ ۹۶/۰۲/۱۲