مردم شرق استان از آب سد نسا بی بهره اند

۹۵/۰۶/۰۸ شماره 709 ۷۰۹
شماره 709 ۷۰۹
پیام ما شماره ۷۰۹ ۹۵/۰۶/۰۸