مردم کرمان با شهرداری قهر نکند

۹۴/۰۷/۲۲ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
فردای کرمان شماره ۱۹ ۹۴/۰۷/۲۲