مرمت و باستان شناسی قبه سبز اغاز شد

۹۶/۰۵/۱۲ شماره 2553 ۲۵۵۳
شماره 2553 ۲۵۵۳
ندای وحدت شماره ۲۵۵۳ ۹۶/۰۵/۱۲