مرگ تدریجی ریشه ها

۹۴/۰۹/۲۹ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
نگین سیرجان شماره ۶۷۱ ۹۴/۰۹/۲۹