مرگ منابع طبیعی را پیش فروش کرده ایم

۹۵/۱۲/۱۸ شماره 2156 ۲۱۵۶
شماره 2156 ۲۱۵۶
ندای وحدت شماره ۲۱۵۶ ۹۵/۱۲/۱۸