مزیت های نسبی فولاد رو به کاهش است؟

۹۵/۰۶/۰۹ شماره 53 ۵۳
شماره 53 ۵۳
اقتصاد کرمان شماره ۵۳ ۹۵/۰۶/۰۹