مسئولان قضایی استان کرمان با ایجاد شهر جدید در کرمان مخالفت کردند

۹۵/۰۳/۱۳ شماره 640 ۶۴۰
شماره 640 ۶۴۰
پیام ما شماره ۶۴۰ ۹۵/۰۳/۱۳