مسئولین کاراته به استقبال ما نیامدند

۹۶/۰۵/۲۵ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
آفاق ورزشی شماره ۱۹ ۹۶/۰۵/۲۵