مسلمانان با تمام توان برای کمک به مسلمانان میانمار به میدان بیایند

۹۶/۰۶/۲۶ شماره 2282 ۲۲۸۲
شماره 2282 ۲۲۸۲
ندای وحدت شماره ۲۲۸۲ ۹۶/۰۶/۲۶