مسگر های کرمانی مس کاربردی خور را از آلمان وارد میکردند

۹۵/۰۵/۱۳ شماره 687 ۶۸۷

۶۸۷

۲۴
شماره 687 ۶۸۷
پیام ما شماره ۶۸۷ ۹۵/۰۵/۱۳