مس در حال طلا شدن

۹۵/۰۱/۱۹ شماره 595 ۵۹۵
شماره 595 ۵۹۵
پیام ما شماره ۵۹۵ ۹۵/۰۱/۱۹