مس کرمان دومین تیم برتر در فصل نقل و انتقالات

۹۶/۰۴/۰۳ شماره 17 ۱۷
شماره 17 ۱۷
آفاق ورزشی شماره ۱۷ ۹۶/۰۴/۰۳