مشاهده شدن کانون آنفلونزای حاد پرندگان در جیرفت

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 2144 ۲۱۴۴
شماره 2144 ۲۱۴۴
ندای وحدت شماره ۲۱۴۴ ۹۵/۱۲/۰۲