مشکلات تامین آب شهرستان بردسیر بررسی شد

۹۶/۰۳/۲۹ شماره 2220 ۲۲۲۰
شماره 2220 ۲۲۲۰
ندای وحدت شماره ۲۲۲۰ ۹۶/۰۳/۲۹