مشکل تامین اعتبار پروژه انتقال آب از خلیج فارس مرتفع شد

۹۶/۱۰/۳۰ شماره 207 ۲۰۷

۲۰۷

۳۲
شماره 207 ۲۰۷
هفتواد شماره ۲۰۷ ۹۶/۱۰/۳۰