مشکل تامین اعتبار پروژه انتقال آب از خلیج فارس مرتفع شد

۹۶/۱۰/۳۰ شماره 207 ۲۰۷

۲۰۷

۳۳
شماره 207 ۲۰۷
هفتواد شماره ۲۰۷ ۹۶/۱۰/۳۰