مشکل تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی استان حل نشده است

۹۶/۰۵/۱۱ شماره 78 ۷۸
شماره 78 ۷۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۸ ۹۶/۰۵/۱۱