مشکل تلفن ثابت نتیجه انحصار است

۹۴/۱۱/۱۷ شماره 560 ۵۶۰
شماره 560 ۵۶۰
پیام ما شماره ۵۶۰ ۹۴/۱۱/۱۷