مصائب بعد از افتتاح

۹۵/۰۶/۲۱ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
نگین سیرجان شماره ۱۹ ۹۵/۰۶/۲۱