مصائب یک فیلم ساز عاشق و نگاهی به سریال

۹۴/۰۹/۳۰ شماره 2229 ۲۲۲۹
شماره 2229 ۲۲۲۹
کرمان امروز شماره ۲۲۲۹ ۹۴/۰۹/۳۰