مصرف نیمی از برق استان در بخش کشاورزی

۹۴/۰۸/۰۶ شماره 605 ۶۰۵
شماره 605 ۶۰۵
امیدکرمان شماره ۶۰۵ ۹۴/۰۸/۰۶