مطالبات مردم کرمان از بیمارستان پیامبر اعظم (ص) و جوابهای رئیس بیمارستان

۹۶/۰۴/۰۳ شماره 181 ۱۸۱

۱۸۱

۱۲
شماره 181 ۱۸۱
هفتواد شماره ۱۸۱ ۹۶/۰۴/۰۳