مطالبات کارگران شرکت زغال سنگ حداکثر تا 20 اسفند پرداخت می شود

۹۵/۱۲/۱۶ شماره 2154 ۲۱۵۴
شماره 2154 ۲۱۵۴
ندای وحدت شماره ۲۱۵۴ ۹۵/۱۲/۱۶