معاون استاندار کرمان : با تخصیص اعتبارات جدید بسیاری از پروژه های نیمه تمام به پایان میرسد

۹۵/۰۹/۱۵ شماره 9 ۹
شماره 9 ۹
روشنفکری شماره ۹ ۹۵/۰۹/۱۵