معاون استاندار کرمان : برخی اظهار نظرها در مورد پروژه های کرمان غیر فنی است

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 72 ۷۲
شماره 72 ۷۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۲ ۹۶/۰۳/۳۰