معاون استاندار کرمان : برخی اظهار نظرها در مورد پروژه های کرمان غیر فنی است

شماره 72 ۷۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۲ ۹۶/۰۳/۳۰