معاون جمعیت توسعه و آزادی کرمان : دولتی بر سرکار است که با تمام وجود دنبال تامین منافع ملی است

۹۵/۰۹/۲۲ شماره 644 ۶۴۴
شماره 644 ۶۴۴
امیدکرمان شماره ۶۴۴ ۹۵/۰۹/۲۲