معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی استان: مردم باید به بافت تاریخی برگردند

۹۵/۰۴/۲۰ شماره 667 ۶۶۷
شماره 667 ۶۶۷
پیام ما شماره ۶۶۷ ۹۵/۰۴/۲۰