معاون شهردار : با شرکت هایی که حقوق کارگران را نمیدهند برخورد می کنیم

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 724 ۷۴۲
شماره 724 ۷۴۲
پیام ما شماره ۷۴۲ ۹۵/۰۷/۱۸