معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با استقامت :به گذشته برگردم باز هم پل می سازم

۹۵/۰۹/۰۶ شماره 552 ۵۵۲
شماره 552 ۵۵۲
استقامت شماره ۵۵۲ ۹۵/۰۹/۰۶