معاون مناطق محروم کشور از فقیر بودن روستاهای کرمان خبر داد

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 566 ۵۶۶
شماره 566 ۵۶۶
پیام ما شماره ۵۶۶ ۹۴/۱۱/۲۵