معاون گردشگری استان : طرح توسعه کویر تهیه شود

۹۴/۱۱/۱۳ شماره 31 ۳۱
شماره 31 ۳۱
فردای کرمان شماره ۳۱ ۹۴/۱۱/۱۳