معدن فعالی در بخش خصوصی نداریم

۹۶/۰۶/۰۲ شماره 12 ۱۲
شماره 12 ۱۲
صدای تاک شماره ۱۲ ۹۶/۰۶/۰۲