معدن و تجارت : گل گهر از واحد های مهم و کلیدی کشور است

۹۵/۰۸/۲۵ شماره 45 ۴۵
شماره 45 ۴۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۵ ۹۵/۰۸/۲۵