معرفی زمین های خالی رها شده در شهر به ستاد اجرایی

۹۵/۰۸/۲۵ شماره 642 ۴۶۲
شماره 642 ۴۶۲
امیدکرمان شماره ۴۶۲ ۹۵/۰۸/۲۵