معرفی #ظریف و #کری به عنوان نامزد دریافت جایزه #صلح #نوبل

۹۴/۰۷/۱۳ شماره 461 ۴۶۱

۴۶۱

۸۱
شماره 461 ۴۶۱
پیام ما شماره ۴۶۱ ۹۴/۰۷/۱۳