معمای عدم شکل گیری صنایع تامین کننده در استان کرمان

۹۶/۰۶/۰۷ شماره 80 ۸۰
شماره 80 ۸۰
اقتصاد کرمان شماره ۸۰ ۹۶/۰۶/۰۷