معون اول رئیس جمهور در کرمان مطرح کرد : برای جازموریان فکری شود

۹۵/۰۸/۲۹ شماره 551 ۵۵۱
شماره 551 ۵۵۱
استقامت شماره ۵۵۱ ۹۵/۰۸/۲۹