ممنوعیت های ترافیکی محور های استان کرمان در ایام نوروز

۹۵/۱۲/۲۵ شماره 657 ۶۵۷
شماره 657 ۶۵۷
امیدکرمان شماره ۶۵۷ ۹۵/۱۲/۲۵