ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه به جانب داری از داوطلبان

۹۵/۰۷/۲۵ شماره 746 ۷۴۶

۷۴۶

۳۵
شماره 746 ۷۴۶
پیام ما شماره ۷۴۶ ۹۵/۰۷/۲۵