منابع اب در روستا ها به درستی مدیریت نمیشود

۹۵/۰۴/۰۸ شماره 660 ۶۶۰
شماره 660 ۶۶۰
پیام ما شماره ۶۶۰ ۹۵/۰۴/۰۸