منصور ابراهیمی زاده سرمربی مس کرمان : هیچ کس جرات ندارد به من بازیکن تحمیل کند

۹۵/۰۴/۳۱ شماره 677 ۶۷۷
شماره 677 ۶۷۷
پیام ما شماره ۶۷۷ ۹۵/۰۴/۳۱