منهای مسائل امنیتی هیچ کاری مهمترا ز اشتغال و تولید نداریم

۹۶/۰۵/۱۰ شماره 2251 ۲۲۵۱
شماره 2251 ۲۲۵۱
ندای وحدت شماره ۲۲۵۱ ۹۶/۰۵/۱۰