مهندس داود قاسمی پس از استعفا:کیش و مات شورای شهر

۹۶/۰۲/۲۳ شماره 96 ۹۶
شماره 96 ۹۶
نسیم امید شماره ۹۶ ۹۶/۰۲/۲۳