مهندس عالم زاده شهردار کرمان شد

۹۶/۰۸/۱۶ شماره 87 ۸۷
شماره 87 ۸۷
اقتصاد کرمان شماره ۸۷ ۹۶/۰۸/۱۶