مواضع صریح مراجع تقلید درباره ربا خواری بانک ها

۹۵/۱۱/۲۸ شماره 2141 ۲۱۴۱
شماره 2141 ۲۱۴۱
ندای وحدت شماره ۲۱۴۱ ۹۵/۱۱/۲۸