موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک 3 وزارتخانه

۹۶/۰۴/۲۰ شماره 2235 ۲۲۳۵
شماره 2235 ۲۲۳۵
ندای وحدت شماره ۲۲۳۵ ۹۶/۰۴/۲۰