موتور پمپ های کشاورزی 45 روز خاموش میشوند

۹۴/۰۷/۱۳ شماره 390 ۳۹۰

۳۹۰

۱۰۱
شماره 390 ۳۹۰
آذرمهر شماره ۳۹۰ ۹۴/۰۷/۱۳۱


۱۰۱